చిలీ

More: శాంటియాగో , పుంటా ఎరీనాస్ , శాన్ పెడ్రో డి అటకామా , రాబిన్సన్ క్రూసో ద్వీపం , Valparaiso , Patagonia , వినా డెల్ మార్ , ప్యూర్టో వీస్ , ఇక్విక్ , చిలీ చికో , ప్యూంటే ఆల్టో , కాసాబ్లాంకా (చిలీ) , లా సెరీనా , తెముకో , కోక్వీంబో , ప్యూర్టో మానంట్