ఇండోనేషియా

More: జావా , బలి , కాళీమాటన్ , సుమత్రా , న్యూ గినియా , Sumbawa , కొమోడో